Site menu:

Site search

Categories

Archives

Tvorba kreseb a tetování

Vedle psaní se věnuju taky kreslení a tetování. Začínal jsem tetovat cívkovým strojkem, ale pak jsem ho odložil. Teď se věnuju handpoke tetování, protože si rád určuju vlastní tempo. Baví mě ten pomalý proces, kdy tetování vzniká seskupováním teček. Trvá to déle, ale prožitek a výsledek za to stojí. Nepotetuju kohokoli. Nevytetuju cokoli. Tetování je pro mě intimní záležitost. Proces u kterého potřebuju cítit vzájemné propojení mezi mnou a tetovanou osobou. Rád také tetuju benefičně pro různé projekty nebo lidi a jiná zvířata v nouzi. Nemám mobilní telefon ani profily na sociálních sítích. Občas sice komunikuju přes e-mail, ale preferuju osobní domluvu. Kdo chce, cestu si ke mně najde.

# PŘEČTI SI TOHLE, NEŽ MĚ POŽÁDÁŠ O TETOVÁNÍ!

Money for anarchists, necklace for Lukashenko

Some time ago, a decision was made to raise funds for the anarchists being prosecuted in so-called Belarus. First there was a tattoo fundraiser and later a fundraising D.I.Y. book published under the title “Words Against Isolation or As Long As There Are Prisons, Let’s Write Letters.” So far, these activities have raised 700 euro. These funds will support five anarchists convicted for their willingness to resist the dictatorship. Namely these people: Nikola Dziadok (sentenced for 5 years), Sergei Romanov (sentenced for 20 years), Igor Olinevich (sentenced for 20 years), Dmitri Rezanovich (sentenced for 19 years) and Dmitri Dubovsky (sentenced for 18 years).

Alexander Lukashenko is the leader of a dictatorship that defends its existence by torturing and imprisoning the opposition. It is good not to forget this, which is why an unusual ‘necklace’ has been created for Lukashenko. It is only a drawn one, but perhaps one day someone will make him a real one.

Peníze pro anarchisty, náhrdelník pro Lukašenka

Před nějakou dobou se zrodilo rozhodnutí shromáždit finance pro anarchisty stíhané v takzvaném Bělorusku. Nejprve probíhalo benefiční tetování a později byla vydána benefiční „samizdatová kniha“ pod názvem „Slovy proti izolaci aneb dokud existují věznice, pišme dopisy.“ Prozatím se těmito aktivitami podařilo získat 17 tisíc korun. Tyto prostředky podpoří pět anarchistů odsouzených za jejich ochotu vzepřít se diktatuře. Konkrétně jde o Mikolu Dziadoka (trest 5 let), Sergeje Romanova (trest 20 let), Igora Oliněviče (trest 20 let), Dmitrije Rezanoviče (trest 19 let) a Dmitrije Dubovského (trest 18 let).

Alexandr Lukašenko je čelní představitel diktátorského režimu, který mučením a vězněním opozice hájí svou existenci. Je dobré na to nezapomínat, proto byl pro Lukašenka vytvořen netradiční náhrdelník”. Je jenom nakreslený, ale třeba mu časem někdo vytvoří opravdový.

Words against isolation: a benefit for persecuted anarchists in Belarus

On Tuesday, January 11, 2022, a D.I.Y. book was published under the title “Words Against isolation or As Long As There Are Prisons, Let’s Write Letters”. There are two main reasons to create this publication. First is to motivate people to write to prisoners, while obtaining funds for anarchists imprisoned in so-called Belarus.

On 110 A4 pages I inform you why and how to write letters. I’m connecting reflections arising from my personal experience of imprisonment as well as collage including fragments of prison correspondence. I want to demonstrate on concrete examples of what can be encouraging for a person behind bars and exciting joy. Perhaps this will allow people who are going to write letters empathize with the situation of the prisoner and it will inspire them.

I dusted off the “cut and paste” method I loved to use in the creation of punk zine graphics. I’m not a graphic designer, nor am I trying make such an impression. Creating collages and editing was fun for me. I hope it will amuse someone else too. And even if not, I don’t see a problem with that.

The anarchists to whom the money will be collected have been imprisoned, because with their attitudes and actions they resisted the dictatorial regime. Their situation is challenging because they are imprisoned in a post-Soviet country has preserved the most repulsive totalitarian practices in its past, such as torture, state terror and violent repression of the opposition.

The publication contains a number of texts about these persecuted anarchists. Specifically, about Mikola Dziadok, whom the court sent on November 10, 2021 to penal colonies for 5 years. On Wednesday, December 22, 2021, they were sentenced to prison Sergey Romanov (sentence 20 years), Igor Olinevich (sentence 20 years), Dmitry Rezanovich (19 years), Dmitry Dubovsky (18 years). All the money raised will serve these people.

But persecution and prison reality also apply to people living in the so-called democratic countries. I try to remind you of that as well. There is no contradiction between dictatorships and democracies. They are just the various faces of global capitalist totalitarianism.

The recommended contribution for the publication is CZK 300, but it is possible to contribute even less or more. Everyone should evaluate their options. I accept orders at e-mail lukynda (@) riseup.net. I will publish a list of distribution points soon. A PDF version of the book is also published for download and free distribution for non-commercial purposes.

Hlasy z basy: Davide Delogu

https://sardegnaanarchica.files.wordpress.com/2019/12/66423459_10157340470739496_397273673037250560_n.jpgPřed několika dny mi dorazila opožděná odpověď na dopis, zaslaný v květnu 2021 do jedné italské věznice. Davide, kterému jsem anglicky psaný dopis adresoval, mě informoval, že „korespondence prochází cenzurou a nemůže být psaná v jiných jazycích něž je italština.“

Ukazuje se, že italský stát se nechce vzdát praktik fašistické minulosti. Režimy se mění, útlak zůstává. Trvá ale i odpor. Davide bude dál dostávat solidární vzkazy v dopisech, tentokrát v italštině. Jistě uvítá dopisy i od dalších lidí. Zde je jeho adresa:

Davide Delogu
C. C. Nuovo Complesso
Contrada Cocari
89900 Vibo Valentia
Italy – Italia

Davide Delogu je sardinský anarchista zatčený v roce 2010. Byl odsouzen za několik loupeží (přesněji řečeno expropriací). 1. května 2017 se pokusil uniknout z věznice na Sicílii, což se mu téměř podařilo. Jeho boj proti vězeňskému režimu se projevil také hladovkami.

  • Od listopadu 2019 je aktivní fond na jeho podporu:
    IBAN IT27E0306967684510327514549

Slovy proti izolaci: benefice pro stíhané anarchisty v Bělorusku


V úterý 11. 1. 2022 vychází „samizdatová kniha“ pod názvem „Slovy proti izolaci aneb dokud existují věznice, pišme dopisy.“ Pro vznik této publikace jsou dva hlavní důvody. Motivovat k psaní dopisů vězněným lidem, a zároveň získat prostředky pro anarchisty vězněné v takzvaném Bělorusku.

Na 110 stranách A4 informuji o tom proč a jak dopisy psát. Připojuji úvahy vzešlé z mých osobních zkušenností s uvězněním a také koláže zahrnující útržky z vězeňské korespondence. Chci tím demonstrovat na konkrétních příkladech, co může být pro člověka za mřížemi povzbuzující a radost vzbuzující. Lidem, kteří se chystají psát dopisy to snad umožní vcítit se do situace vězněného a dodá jim to inspiraci.

Oprášil jsem metodu „vystřihni a nalep“, kterou jsem tak rád používal při tvorbě grafiky punkových zinů. Nejsem grafik, ani se nesnažím působit takovým dojmem. Tvorba koláží i editace pro mě byl zábavný proces. Doufám, že to přinese pobavení i někomu dalšímu. A i kdyby ne, nevidím v tom problém.

Anarchisté, kterým vybrané peníze poslouží, se dostali do vězení, protože se svými postoji a činy vzepřeli diktátorskému režimu. Jejich situace je náročná, protože jsou vězněni v postsovětské zemi, která si ze své minulosti zachovala nejodpornější totalitní praktiky jako je mučení, státní teror a násilné potlačování opozice.

V publikaci je řada textů o těchto stíhaných anarchistech. Konkrétně jde o Mikolu Dziadoka, kterého 10. 11. 2021 soud poslal na 5 let do trestanecké kolonie. Ve středu 22. 12. 2021 pak byli odsouzeni do vězení Sergej Romanov (trest 20 let), Igor Oliněvič (trest 20 let), Dmitrij Rezanovič (trest 19 let), Dmitrij Dubovskij (trest 18 let). Všechny vybrané peníze poslouží právě těmto lidem.

Persekuce a vězeňská realita se ale týká také lidí žijících v takzvaných demokratických zemích. I to se snažím tímto počinem připomenout. Neexistuje totiž protiklad mezi diktaturami a demokraciemi. Jsou jen různé tváře, kterými se projevuje globální kapitalistická totalita.

Doporučený příspěvek za publikaci je 300 Kč, ale je možné přispět i méně nebo více. Každý, ať zhodnotí své možnosti. Objednávky přijímám na e-mailu lukynda(@)riseup.net. Brzy zveřejním seznam distribučních míst. Zveřejněna je také PDF verze knihy ke stažení a volnému šíření pro nekomerční účely.

Lukáš Borl, leden 2022

Následuje několik vybraných koláží z publikace na ukázku.


Parole contro l’isolamento: Benefit per gli anarchici perseguitati in Bielorussia

infernourbano.altervista.org

Martedì 11 gennaio 2022 è stato pubblicato un libro D.I.Y. (con l’etica del Do It Yourself – Fai da Te, ci si riferisce ad un’etica anticonsumista dell’autosufficienza che prevede lo svolgimento di attività senza l’aiuto di un esperto pagato NdT) dal titolo “Parole contro l’isolamento o Finché ci sono prigioni, scriviamo delle lettere”. Ci sono due motivi principali per aver creato questa pubblicazione.

La prima è quella di motivare la gente a scrivere ai prigionieri, e allo stesso tempo raccogliere fondi per gli anarchici imprigionati nella cosiddetta Bielorussia.
In 110 pagine in formato A4 vi do informazioni su come e perchè scrivere lettere ai compagni imprigionati. Ho messo insieme riflessioni derivanti dalla mia esperienza personale di prigionia, così come alcuni frammenti di corrispondenza. Il mio intento è quello di dimostrare, con esempi pratici, ciò che può essere incoraggiante o come trasmettere gioia ad una persona rinchiusa dietro le sbarre, questo anche per far si che le persone che scrivono lettere possano trovare l’ispirazione, immedesimandosi con la situazione in cui sono costretti a vivere i prigionieri.

Ho rispolverato il metodo “copia e incolla”, che amavo usare durante la creazione della grafica delle zine punk. Non sono un grafico, né sto cercando di esserlo, ma creare collage è sempre stato molto divertente per me. Spero possa esserlo anche per qualcun’altro, e se così non fosse non c’è nessun problema.

I compagni anarchici per cui verrà raccolto il denaro sono stati imprigionati, perché con il loro atteggiamento e le loro azioni hanno opposto resistenza al regime dittatoriale. La loro situazione è molto difficile perché sono prigionieri in un paese post-sovietico che ha conservato le pratiche totalitarie più ripugnanti del suo passato, come la tortura, il terrorismo di stato e la violenta repressione dell’opposizione.

La pubblicazione contiene una serie di testi sui compagni anarchici perseguitati. In particolare, su Mikola Dziadok, che il tribunale ha rinchiuso, il 10 novembre 2021, in una colonia penale per 5 anni. Mercoledì 22 dicembre 2021, sono stati condannati Sergey Romanov (20 anni), Igor Olinevich (20 anni), Dmitry Rezanovich (19 anni) e Dmitry Dubovsky (18 anni). Tutto il denaro raccolto sarà destinato a loro.

Ma la persecuzione e la realtà carceraria si applicano anche alle persone che vivono nei cosiddetti paesi democratici. E’ importante ricordarlo. Non c’è differenza tra dittatura e democrazia. Entrambe sono le varie facce del totalitarismo capitalista globale.

Il contributo consigliato per la pubblicazione è di 300 CZK (12,29 EUR), ma è possibile contribuire anche con un importo maggiore o minore, questo per permettere a ciascuno di contribuire secondo le proprie disponibilità. Accetto ordini all’indirizzo e-mail lukynda (@) riseup.net. Inoltre pubblicherò una lista di punti di distribuzione molto presto. Una versione PDF del libro è disponibile anche per il download e la distribuzione gratuita per fini non commerciali.

Face to face místo facebooku, e-mailu a mobilu

Jsou lidé – dovolím si tvrdit, že lidé blízcí  – s kterými se snažím být v kontaktu face to face, ale místo toho se často jen hromadí zprávy v kyberprostoru ve kterých se snažíme si takový kontakt neúspěšně domluvit. Někdy nás odděluje několik minut nebo hodin cesty, jindy je to více. U všech ale platí stejná věc: Není žádná vnější bariéra, která by nám znemožňovala trávit spolu čas. Ano, jsou tu překážky. Ale největší jsou ty vnitřní v našich hlavách, které si nastavujeme mimo jiné i tím, že z online komunikaci děláme hlavní způsob jak spolu udržovat spojení.

Read more »

Tetovačka benefiční pro anarchisty vězněné v Bělorusku

#

V průběhu srpna, září a října 2021 proběhne další benefiční tetovačka. Každá potetovaná osoba tentokrát může přispět libovolnou částkou, kterou podpoří anarchisty vězněné autoritářským režimem v Bělorusku. Tetovačka je příspěvek k Týdnu solidarity s povstáním v Bělorusku, ale bude pokračovat i poté.

Tetování lze vyhotovit v těchto městech: Praha, Most, Děčín, Ústí nad  Labem, Teplice, Kolín, Pardubice, Brno. Tetovat se může venku pod širým nebem nebo pod střechou. Vše závisí na preferencích a domluvě přes e-mail  nebo osobně.

Read more »

Policejní brutalita a otázky moci

zdroj: voiceofanarchopacifists.noblogs.org

Policejní zákrok v Teplicích, při kterém zemřel Stanislav Tomáš, rozvířil debatu o rasismu a policejním násilí. Ta mnohdy redukuje agresi policie na pouhý projev rasistických předsudků některých policistů. Tímto se však upozaďuje otázka historické úlohy policie. Je třeba se k ní vrátit abychom policejní násilí byli schopni nahlížet jako širší problém než jen jako ojedinělé rasistické excesy.

Read more »

Skončil soud s údajnou Sítí revolučních buněk. Obžalovaní byli zproštěni obžaloby

zdroj: a2larm.cz

Po více než dvou letech skončilo hlavní líčení v kauze nazvané Síť revolučních buněk. Obžalovaní byli zproštěni obžaloby, pouze jeden z nich byl uznán vinným za drobné delikty, a soud upustil od jeho potrestání.

Read more »

Borl ve vězení nedostal veganskou stravu, stát se mu za to musí omluvit

zdroj: lidovky.cz

Stát se musí omluvit levicovému aktivistovi Lukášovi Borlovi za to, že mu ve vazební věznici neposkytoval veganskou stravu. Ve středu o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí instituce Adam Wenig. Podle rozsudku stát zasáhl do Borlových osobnostních práv, konkrétně do práva na svobodu myšlení a svědomí.

Read more »

Pohled do zrcadla

zdroj: voiceofanarchopacifists.noblogs.org

Každý dělá chyby, které si těžko přiznává. Já také. Každý se občas
stylizuje do pozice, která neodpovídá realitě. Já také. Každý občas něco
jiného hlásá, než pak dělá. Já také. Pohled do zrcadla nám všem může
mnohé prozradit o nás samých. Může to pomoci k tomu, abychom pojmenovali a následně zpracovali vlastní nedostatky. Tak jen do toho. Pohlédněte do zrcadla a nastavte mi ho také.

Read more »

NS se zastal muže požadujícího ve vazbě veganskou stravu

zdroj: advokatnidenik.cz

https://res.cloudinary.com/teepublic/image/private/s--bup88dZk--/t_Preview/b_rgb:191919,c_limit,f_jpg,h_630,q_90,w_630/v1521724208/production/designs/2515239_0.jpgNejvyšší soud (NS) zveřejnil dne 23. března svůj rozsudek 30 Cdo 4133/2019-160, podle kterého se zastal aktivisty Lukáše Borla, který ve vazbě nedostával veganskou stravu a následně žádal omluvu od Ministerstva spravedlnosti. Odvolací Městský soud v Praze jeho nárok zamítl, podle Nejvyššího soudu však nezohlednil některé důležité aspekty.

Read more »

Recenze: Dějiny anarchosyndikalismu

zdroj: oafed.noblogs.org

K-dejiny_a-syndikalismu

Kniha Dějiny anarchosyndikalismu vydaná Nakladatelstvím Anarchistické
federace není žádnou novinkou, ale snad je stále k sehnání a doufám, že touto upoutávkou přispěji k zájmu o ni.

Read more »

Osoby obviněné v operaci Bialystok byly propuštěny z basy

Parigi (Francia): Secondino, strozzati col tuo foglio d’esameSvět obletěla dobrá zpráva. V pátek 12. března 2021, devět měsíců po zatčení během represivní operace Bialystok byli propuštěni z vězení Flavio, Roberto, Nico a Francesca. Byla jim udělena povinnost zůstat v místě bydliště a vracet se v noci domů.

Ještě nedávno jsem apeloval, aby Nico Aurigemma obdržel další dopisy do basy. Nyní je již venku a s ním i další anarchisté a anarchistka. Je to skvělé zjištění. Nesmíme ale zapomenout, že jejich kauza ještě není u konce. Pořád jim hrozí  mnoho a navíc Claudio Zaccone je stále vězněn. Určitě uvítá dopis nebo pohlednici.

Claudio Zaccone
C. C. di Siracusa
strada Monasteri 20
96014 Cavadonna (SR)
Italia – Italy

Černobyl, Fukušima a co bude dál?

zdroj: voiceofanarchopacifists.noblogs.org

Před deseti lety se na japonském pobřeží vzedmula velká vlna tsunami,
která způsobila ohromné škody a ztráty lidských životů. Mimo jiné důsledkem této živelné pohromy došlo také k havárii v jaderné elektrárně Fukušima I. Naštěstí nedošlo k nejhoršímu, ale stačilo málo a mohlo to být jinak.

Read more »

Lukáš Kalina byl propuštěn z basy!

Nejlepší dopisy z vězení jsou ty, kde je napsáno “NEDORUČENO – PROPUŠTĚN”. Tedy ty, které jsou zaslány vězněnému, ale on je nemůže přijmout, jelikož už běhá venku a tak jsou navráceny odesilateli. Jeden takový dopis se mi nedávno vrátil od Lukáše Kaliny. Vítej venku kamaráde! Vím, “venku” znamená, že uvěznění pokračuje, avšak jen v jiném režimu. Přesto je skvělé, že se to stalo.

Read more »

Hlasy z basy: Nico Aurigemma

Vězeňská zkušenost mě jen utvrdila v tom, jak důležitá jsou i tak zdánlivě malá gesta jako je psaní dopisů lidem do vězení. Pro lidi “venku” to není náročné a lidem “uvnitř” to dokáže řádně pozvednout náladu a dodat tolik potřebnou sílu.

Vedu korespondenci s uvězněnými v různých částech světa. Například v tzv. Česku, Německu, Itálii, Řecku, Francii, Bělorusku, Rusku atd. Plánuji občas sdílet vzkazy těchto lidí, abych motival druhé k psaní dopisů.

Read more »

Possibilidades de pressão sobre o regime ditatorial na Bielorrússia

noticiasanarquistas.noblogs.org

Reflexões não apenas sobre como melhorar a situação dos anarquistas presos na chamada Bielorrússia, mas também sobre como contribuir para a queda da ditadura local.

Read more »

Possibilità di pressione sul regime dittatoriale in Bielorussia

malacoda.noblogs.org

Riflessioni non solo su come migliorare la situazione dei detenuti anarchici nella cosiddetta Bielorussia, ma anche su come contribuire alla caduta della dittatura locale.

Read more »