Site menu:

Site search

Categories

Archives

Problém není armádní technika v plamenech, ale ve válce!

Civilní vlak napadený teroristy z NATOKdyž v dubnu 2015 policie v ČR obvinila anarchisty a anarchistky z terorismu, podařilo se jí za pomocí medií dosáhnout skutečného teroristického cíle: zděšení široké skupiny obyvatel jako způsobu dosažení politických cílů. Mezi takové cíle teroristické kampaně lze zahrnout posílení represivních kapacit státu a získání loajality obyvatelstva, které má jinak mnoho důvodů se proti státu bouřit.

***

Mediální prostor se zaplnil zprávami o anarchistech plánujících útok na vlak s vojenskou technikou. Veřejností začal prostupovat strach z anarchismu a anarchistickým hnutím strach, že by na plánování útoku mohlo být něco pravdy. Později vyšlo najevo jakou roli v celém případu hráli policejní agenti provokatéři.

Policejní agentiVeřejnost se na základě toho částečně zklidnila a začala přistupovat kritičtěji k práci policie. Anarchistické hnutí zase zvýšilo úsílí při podpoře vězněných anarchistů. Uvnitř hnutí však začal převládat názor o absolutní nevině anarchistů a absolutním spiknutí policie. Podpora vězněných je tak u mnoha lidí podmíněna skálopevným přesvědčením, že žádný útok na vlak anarchisté neplánovali a vše bylo dílem policejních agentů. Tento jev je ale značně problematický. Co by se stalo, kdyby nakonec vyšlo najevo, že anarchisté skutečně útok chtěli uskutečnit? Obávám se, že něco velmi tragického. Následovala by jedovatá kritika, deklarace plné pochybností, odsuzování a distancování od původců plánu, jako by útok na vlak s vojenskou technikou byl něčím, co je v rozporu s anarchismem. Ve skutečnosti však takový typ přímé akce není anarchisticḱému hnutí cizí.

Cílem následujícího textu není rozvádět diskuzi o tom, zda obvinění anarchisté jsou nebo nejsou vinní ve věci plánování oné sabotáže. To z mé pozice nemohu vyloučit nebo potvrdit. Co však mohu a chci, je vysvětlní mého názoru, že taková sabotáž by byla legitimní a její iniciátoři hodni podpory bez ohledu na to zda by to byli anarchisté, kteří jsou nyní stíháni nebo anarchisté jiní.

Tanky, které shoří, už nezabijí

Přímá akce je hlavním principem, se kterým je anarchistické hnutí spjaté. Tvoří základ jeho politické orientace. Neznamená to však, že každé přímé – nezpostředkované – jednání je anarchistické a ospravedlnitelné. Posoudit, zda určitý typ přímé akce je legitimní, znamená odpovědět si na důležité otázky. Například:

1) Sleduje akce anarchistické cíle?
2) Využívá akce legitimní prostředky, které cíli neodporují?
3) Pokud je akce útočná, je předmět útoku vhodný?
4) Neútočí akce na civilisty, kteří nejsou součástí utlačovatelských struktur?
5) Je z hlediska dlouhodobé strategie vhodné takovou akci realizovat?

Odpovědi na podobné otázky se mohou stát zároveň odpovědí na to, zda určitá akce má z anarchistické perspektivy smysl. Pokusím se tedy odpovědět.

1) Pokud pohnutkami k útoku na vlak s vojenským materiálem je sabotovat militarismus a válečné úsilí států, pak jde o anarchistický cíl. Součástí anarchisticické agendy vždy byl odpor k militarismu bez ohledu na to, zda šlo o militarismus fašistického, bolševického, náboženského, monarchistického nebo demokratického státu. Anarchisté se staví proti všem formám militarismu, prorože ho považují za materializovanou tendenci států prosazovat kapitalistické zájmy ozbrojenými prostředky. Militarismus anarchisté vnímají jako nástroj, kterým stát pomáhá prosazovat třídní panství, umožnuje akumulaci kapitálu a uzurpování území či zdrojů ekonomickými elitami. To vše vždy na úkor neprivilegovaných vrstev společnosti, které ve válkách nasazují životy a jsou na ně největší měrou přeneseny negativní následky – smrt, postraumatický stres, otročení pro válečný průmysl, ztráta zázemí, nutnost emigrovat a jiné.

Ojedinělý útok na vlak sice válečné úsilí nedokáže zastavit, ale přinejmenším problematizuje jeho průběh, díky materiálním ztrátám a existenci opozice odhodlané nepřistoupit na vojenské hry mocných. Nutno dodat, že s ohledem na to, kolik lidského utrpení vojenský materiál způsobí a kolik ho existuje, je zapálení jednoho vlaku s takovým mateiálem stále spíše symbolický akt. Důsledek takové symbolické akce však nelze dopředu předvídat. Může upadnout v zapomenutí, aniž by cokoliv změnila. Může ale také být podnětem pro akce dalších lidí, které živelně mohou přerůst v celospolečenské změny.

2) Pokud prostředkem pro akci mají být zápalné lahve hozené na vlak s vojenský materiálem s úmyslem tento materiál znefunkčnit, pak jde o prostředek, který neodporuje cíli popsanému v prvním bodě. Tedy jde o anarchistický prostředek k prosazení anarchistického cíle. Nutno dodat, že na druhou stranu to není takticky zrovna nejvhodnější prostředek. Vojenský materiál často bývá dobře ukryt v ocelových vagónech, a navíc je konstruován tak, aby ve válce odolal silným útokům. Zásah zápalnou lahví tedy způsobí téměř zanedbatelnou materiální škodu. Navíc k tomu můžeme připočítat i to, že motorová technika zřejmě při převozu nemá v nádržích palivo, které by při útoku mohlo působit jako podpůrný urychlovač hoření. I kdybych předpokládal, že některá technika nemusí být kryta, ale je převážena na nechráněných ocelovo-dřevěných podstavcích, i pak je šance na způsobení rozsáhlejších škod zápalnými lahvemi mizivá. Pro dosažení cíle zde tedy existují vhodnější prostředky než zápalné láhve.

3) Pokud je cílem sabotovat militarismus, je vhodné útočit na materiál, který je přímo používán pro válečné úsilí. Sabotáž sice válku nezastaví, ale aspoň snižuje materiální kapacitu určenou k jejímu vedení.

4) Provedení útoku na vlak převážející vojenský materiál si lze představit různými způsoby. Třeba i podle katastrofického scénáře s obětmi mezi civilisty. Lze ho ale provést i tak, aby zdraví či životy civilistů nebyly zasaženy. Pokud by anarchisté volili tento způsob, je to legitimní. A pokud vím, tak i u jiných druhů sabotáží se anarchisté snaží předcházet civilním ztrátám. A to dokonce i v případě použití výbušnin. Anarchistické útoky jsou vedeny převážně na neživé materiální cíle. V menší míře pak i na lidi odpovědné za vykořisťování či útlak. Nikdy však na nevinné civilisty.

5) Strategie hraje v anarchistickém boji významnou roli. Zároveň ale existuje nespočet významných faktorů, které mohou události zvrátit zcela opačným směrem, než často stratégové určili. Tisíce poklidných okupací v různých zemích nevedlo k žádným hmatatelným výsledkům. Jinde se ale jediná okupace zvrhla v masové nepokoje, expropriace a stávky, které následně vedly k pádu vlády a významným socio-ekonomickým změnám. Dopředu tedy nelze s jistotou určit, zda okupace jako metoda přímé akce je strategicky výhodná. Může být a nemusí, což se často zjistí až po jejím použití. Stejně jako u sabotáže vlaku převážejícího vojenský materiál. Osobně mám jiné priority, co se strategie týče, ale neupírám právo jiným anarchistům myslet si, že právě takový typ akce je strategicky vhodný.

Pokusil jsem se odpovědět na položené otázky a došel jsem k jasnému závěru, že za určitých okolností je útok na vlak s vojenským materiálem naprosto legitimní způsob boje proti útlaku. Je mi naprosto jasné, že můj postoj se setká s ráznou kritikou některých anarchistů. Ta ovšem nebude nic nového pod sluncem. Taková kritika se objevuje vždy, když někteří anarchisté jednají bez pokryteckých přetvářek a obhajují či konají útočné přímé akce.

“Když se ale soudruzi organizují, aby postoupili od slov k činům, nikdy nechybí ti, kteří vystoupí do popředí s pochybami, úžasem, podezřívavostí a nejistotou. Vždy se najdou někteří anarchističtí soudruzi, kteří anarchismus proměnili na svého druhu ochranný štít proti vlastní slabosti a kompromisům. Tito lidé očividně nemohou souhlasit s někým, kdo přispívá k jejich odmaskování prostřednictvím akce; někým, kdo čeří stojaté vody pomocí útoků na třídní nepřátele a často na sebe přitahuje pozornost represivních složek. Na soudruhy, kteří mají v úmyslu jednat nyní, právě teď, je neustále směřována kritika ve stylu „Nenastal pravý čas“, „Podobné věci se dělají pouze tehdy, když je revoluce nablízku“ nebo „Musíme čekat, abychom si byli jisti, že masy jsou s námi.”

Alfredo M. Bonnano v úvodu publikace Sabate – městská guerilla ve Španělsku

Antiterorismus je státní terorismus

Jedna věc je jistá. Útok na techniku armády (bez civilních ztrát) není terorismem. Je to legitimní forma sabotáže prostředků, které k terorismu slouží. Každé válečné úsilí států se k terorismu přímo vztahuje. Jeho obětmi nejsou jen mrtví lidé, ale i nespočet zděšených a důstojnosti zbavených lidí, kteří se podřizují cílům agresorů. Bez ohledu na to, zda mluvíme o vládách, které velí útočit, nebo těch, co velí bránit státní či národní zájmy, vždy v jejich válkách jde o mocenskou hru s našimi životy. Hru na úkor nás samých a ve prospěch kapitalistického barbarství.

Vždy, když se někde objevili lidé, kteří odmítli hrát podle pravidel mocných a sabotovali válečné úsilí, státy cíleně podněcovaly hysterii tím, že akce sabotérů označovali za terorismus. Bylo pak snadnější zakrýt skutečnost, že samotné války využívají teroristické metody.

Pro příklady ani nemusíme chodit daleko. Stačí si vzpomenout na Operaci Spojenecká síla (Operation Allied Force), v Srbsku označovanou jako Agrese NATO. Tato operace při válce v Jugoslávii byla vedená silami NATO s účastí České armády. Tehdejší prezident Václav Havel vojenskou intervenci zdůvodňoval oxymorónem. Označil jí za “humanitární bombardování”.

“Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární…”

Václav Havel 29. 4. 1999 ve francouzkém listu Le Monde

A jaký byl výsledek onoho “humanitárního bombardování”? Vedle zasažených vojenských cílů také civilní oběti: kolona uprchlíků, osobní vlak, autobus, několik soukromých objektů, nemocnice v Bělehradě atd. V průběhu bombardování bylo zabito podle zprávy Human Rights Watch 489–528 civilistů. Mezi nimi bylo také devět desítek dětí. První dětskou obětí byla v Batajnici nedaleko Bělehradu tehdy tříletá Milica Rakić.

Myslím, že fotografie pořízené po útocích dokonale boří mýtus nezištných zájmů “humanitáního bombardování”:

Novi Sad 1999 po bombardování NATO

Operace Spojenecká síla_Novi Sad v plamenechZatímco armáda českého státu se podílela na teroristických útocích NATO proti civilistům, stejný stát tvrdí, že útok na vlak s materiálem, který dost dobře může sloužit k dalšímu terorismu, je vlastně terorismem. Síla pokrytectví se násobí, když k tomu všemu připočteme, že ve válce na, které se podílela česká armáda, došlo k útoku na civilní vlak, při kterém zemřelo několik desítek lidí včetně dětí a těhotné ženy.

Bombardování Jugoslávie_zasažený civilní vlak na trati mezi Bělehradem a SkopjeK události došlo 12. dubna 1999 na trati mezi Bělehradem a Skopje, když dvě rakety odpálené letouny NATO zasáhly osobní vlak, který jel přes železniční most přes řeku Južna Morava.

Takže si to shrňme: Když se česká armáda podílí na útocích vraždích civilisty ve vlaku, je to označeno za „humanitární bombardování“. Když je ale řeč o útoku na neživé cíle, jako je vojenský materiál určený k dalšímu vraždění, je to označeno za terorismus. S pojmem terorismus tedy vlády manipulují jak se jim hodí bez ohledu na skutečnou povahu aktivit, které jím nálepkují.

Následují dvě fotografie. Na první je důsledek využití armádní techniky ve válce. Na druhé armádní technika v plamenech, bez ztrát na životech.

A street in Belgrade destroyed by NATO bombs_1999

Hořící armádní vozidloKterá z fotografií zobrazuje terorismus, ať posoudí každý sám.

Ozbrojený boj

Pokud člověk nahlíží na věc optikou anarchisty, nikdy si ve válkách vedených státy a ve jménu států nevybírá žádnou ze stran bojujících prostředky, jako je armáda se svou hierarchií, vynucenou disciplínou a loajalitou k vládě. Ve válkách, kde různé buržoazní frakce (včetně tečh levicových) využívají dělnickou třídu jako potravu pro děla, anarchisté nepřistupují na logiku volby menšího zla. Sabotují válečné úsilí všech zůčastněných armád, a to i tehdy, pokud armády zakrývají svou povahu slovy jako lidová, demokratická, rudá nebo osvobozenecká.

Neznamená to však, že by anarchisté odmítali ozbrojený boj jako prostředek svého úsilí. Pokud anarchisté sáhnou po násilí a užití zbraní, vždy je to v naprosto protikladném kontextu, než nabízí státní militarismus. Nikoliv jako součást armád, jejichž cílem je obrana států i kapitalismu v nejrůznějších variacích, ale jako součást organizací, které stojí mimo stát a proti němu. Ať už to jsou v malém měřítku afinitní skupiny nebo ve větším milice a guerrily, vždy se organizují na dobrovolnické a nehierarchické bázi. Nikdy neútočí na civilisty a neprosazují kapitalistické zájmy jako to činí státní armády.

Pokud byly někdy ozbrojené boje anarchistů úspěšné, bylo to právě díky jejich anarchistické povaze. A pokud byly neúspěšné, bylo to proto, že je převálcovala militaristická povaha jiných ozbrojených skupin, tak jako třeba Čeka a Rudá armáda v Rusku nebo Lidová armáda ve Španělsku.

Anarchist militia in the Spanish revolutionZ mého textu vyplývá, že ačkoliv se stavím proti militarismu a válkám za kapitalistické zájmy, nedělám to z pozice pacifisty. Nevěřím, že politické a ekonomické moci se kapitalisté a státníci vzdají dobrovolně. Historie je plná příkladů, že pokud jejich pozici někdo ohrožuje, povolají na svou obhajobu ozbrojené složky státu. Od oficiální přes tajnou policii až po armádu. Pokud ti, co těží ze systému vykořisťování, brání svůj status hrubou silou, jen naivní snílek může věřit, že je lze porazit výhradně nenásilnými metodami.

Lukáš Borl – prosinec 2015

Comments

Comment from MatHoat
Time 2019/05/30 at 17:18

Drug Ratings Generic Dapoxetine cialis Achat De Cytotec En Ligne Trustedrx

Comment from Austei
Time 2019/06/14 at 09:55

Order Now Levaquin Lebact generic 5mg cialis best price Farmacias Online Sin Receta Cephalexin Drug Interaction Ibuprofin Levitra Dispersable

Comment from MatHoat
Time 2019/06/22 at 08:00

Cialis Erstattung Krankenkasse Vente De Viagra Au Maroc Propecia Uso [url=http://propecorder.com]buy propecia[/url] Viagra Achat Net

Comment from MatHoat
Time 2019/06/30 at 16:44

Propecia 5mg Teilen Amoxicillin Dose Chart Cialis 400 Mg Comprar Cialis Con Paypal

Comment from Austei
Time 2019/07/19 at 16:20

Nolvadex Acheter Rx India Pharmacies Online Generic Dutasteride On Line Discount Mastercard Accepted Shop viagra Kamagra From China

Comment from MatHoat
Time 2019/07/24 at 15:19

Does Zithromax Cure Gonorrhea Propecia Cost Auckland online cialis Canadian Drug Pharmacy Online

Comment from bitcoin loophole
Time 2019/11/14 at 03:50

Craig Wright on the cryptocurrency industry.

Comment from bitcoin loophole golden markets
Time 2019/11/17 at 18:10

bitcoin for review. Subsequently, the problematic bitcoin was upgraded to timely fix
the loophole of unlimited use.

Comment from bitcoin loophole kuwait news
Time 2019/11/21 at 05:51

One is that they came from the dark network,
out of the habit of the dark network, the original intention of their project was to build an anonymous public chain. The
other is that Defender really found the technical loophole of the
traditional block chain of bitcoin, so they

Comment from bitcoin loophole betrouwbaar
Time 2019/11/23 at 12:07

Perhaps Google Will Kill Bitcoin, After All via …

Comment from bitcoin loophole daily mail
Time 2019/11/24 at 21:29

Due to the software, you do not want any prior experience or data of the financial markets with a purpose to trade.
Bitcoin Loophole supplies you with direct access to commerce Bitcoin without the necessity of getting any prior expertise.
Additionally, the platform brags of getting 85% winning fee since its inception, dropping only as soon as
in 1342 trading sessions. Please be aware of the dangers associated with trading the financial markets; never
invest more cash than you can threat shedding. During the buying and selling day it
clearly has some losing trades, however what impressed us about the Bitcoin Loophole App is that it has been making day by day profits on such a constant
foundation! 13,000 per day. Even better, Steve McKay says his buying and selling software nearly by no means loses, and
you would grow to be a millionaire very quickly. Steve McKay
reports that he creates software program to put money into bitcoins.
The Bitcoin Loophole software can be utilized on both desktop and mobile gadgets, and in any browser.
We will confidently say that the Bitcoin Loophole is
an authentic crypto robot. There isn’t a
lot left to say concerning Bitcoin Secret Loophole besides that it is a dangerous software program and everyone
ought to steer clear of the platform. Not a lot is thought relating to him, apart from the testimonial movies along with his voice.

Comment from bitcoin loophole como investir
Time 2019/11/26 at 04:17

I hope they use the slavery loophole in the 13th amendment
to force him to pick strawberries all day for $1 an hour, then donate the money to an immigration lawyer gofundme.

And his boss is hispanic. …

Comment from bitcoin profit btc
Time 2019/11/28 at 00:57

Bitcoin BTC current price (GBP): 5,713.91

Comment from bitcoin loophole reviews
Time 2019/11/29 at 08:51

Within the handbook mode, you should use varied leading indicators and learn from a number of assets available to sharpen your talent in buying and selling
and take extra reliable and responsible trades sooner or
later to generate income as an alternative of shedding it.

But if you are new to cryptocurrency buying and selling and you
are dropping more money than gaining with the random trades you’ve
gotten taken, there is a special characteristic called autopilot on Bitcoin Loophole that
can assist you out. Unlike many different auto trading platforms,
you need to use the demo trade feature on Bitcoin Loophole to know if the buying
and selling robots carry out transactions utilizing strategies that meet your expectations, earlier than investing real money.
Bitcoin as well as cryptocurrencies are extremely unstable and investing in them positions threats.
However, that is where you need to understand this Bitcoin Loophole Review before investing!

On this Bitcoin Loophole Reviews I’ll try to reply this query and offer you more information and tips about how one
can make cash with Bitcoin Loophole Auto Trading Software.
After producing an accuracy rate of over 98%, the Bitcoin Loophole automated cryptocurrency
buying and selling software has turn into a firm favorite among international buyers.
This show is the U.K variation of Shark’s Container, and consists in a team
of buyers (the Dragons), wanting to purchase profitable
business ideas.

Comment from jeannetteheffner.skyrock.com
Time 2019/12/03 at 10:46

bitcoin supply is algorithmicly limited. This is
the superior aspect of crypto coins. There will
be only 21 million bitcoins in existence. This, by definition, makes it a deflationary entity, unlike the inflationary one.

Comment from demetriusolivarez.populiser.com
Time 2019/12/22 at 07:34

BTCUSD $7192.43
Price change 1-Hour 0.25%

Comment from vrlabe633318962.pen.io
Time 2020/01/03 at 18:28

You should be one thing that everyone can consider in even if
the next halving. Nicehash review carefully seems into a huge return on digital foreign money you must train caution with.
Lightweight consumer this paper seems at. These guidelines
eliminating it ever find yourself sooner or later However seems to be to be.
· Once your financial institution transfer and information storage device are also on the long run. At each node to
attach his bank account with a buying and selling account a lot of Bitcoin information. Bitcoin cost you about the most recent information stories However it is your non-public key.
Bitstamp may not be simple it is fashionable you must strive to search
out the correct non-public keys. Or by way of bank to
the web bubble burst buyers actually do not suppose it’s
in a personal wallet. Take the help transfer up a two-tier Login protocol to additional positive aspects for traders on the earth.
Litecoin has 4 instances as traders and venture capital funds support projects that encourage you
to make use of. Commercial use of a greenback a Euro or yen that are much less highly effective and that is it.
• use blends use blockchain wallet and many individuals everywhere in the Bitcoin revolution. Just like the internet over
thousands of computer systems forms a block chain the block.

Trackback from Girls Finishing the Job
Time 2020/01/09 at 00:14

… [Trackback]

[…] Here you will find 40905 more Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Attitude Seeds
Time 2020/01/14 at 07:36

… [Trackback]

[…] Here you can find 54951 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Eric Arnoux Cannes
Time 2020/01/14 at 19:57

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Eric Arnoux Paris
Time 2020/01/15 at 22:46

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from เลขเด็ด
Time 2020/01/17 at 01:12

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Prediksi Togel
Time 2020/01/17 at 19:42

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Uravity Wig
Time 2020/01/17 at 22:24

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from weverse web
Time 2020/01/18 at 16:16

… [Trackback]

[…] Here you will find 15849 additional Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Comment from https://www.dailystrength.org/journals/this-site-currently-supports-sixty-four-currencies
Time 2020/01/20 at 16:50

PRICE,24H CHANGE,VOLUMES:

@Bitcoin(BTC):
$9156.9,+2.6%,$438.2M
@block_one(BCH):
$350.9,-9.1%,$212.4M
@ethereum(ETH):
$176.2,+2.5%,$171.3M
@eth_classic(ETC):
$8.52,-10%,$131.3M
@Ripple(XRP):
$0.247,+3.5%,$81.6M

TopVolume Binance

Trackback from Sex in Dortmund
Time 2020/01/22 at 21:34

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from learn more about Andy Warhol
Time 2020/01/22 at 23:51

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from sbobet mobile asia
Time 2020/01/23 at 14:37

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from legal
Time 2020/01/23 at 22:49

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Four Change Energy
Time 2020/01/24 at 02:20

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from law
Time 2020/01/24 at 19:09

… [Trackback]

[…] There you will find 18238 additional Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from letou
Time 2020/01/25 at 00:14

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from vao one88
Time 2020/01/25 at 00:19

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Copmare TXU Energy plans
Time 2020/01/25 at 00:36

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from super car rental dubai
Time 2020/01/26 at 02:58

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Azira Torbor
Time 2020/01/29 at 14:25

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Azira Torbor
Time 2020/01/29 at 15:37

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Azira Torbor
Time 2020/01/29 at 16:04

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from https://legalstore2buy.online/buy-adderall-30mg-online.html
Time 2020/01/31 at 17:36

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from polished concrete floor cost
Time 2020/02/05 at 22:52

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from cbse 2020 board result
Time 2020/02/06 at 08:22

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from satta king
Time 2020/02/07 at 05:38

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from satta king
Time 2020/02/07 at 06:46

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from unblocked game world
Time 2020/02/08 at 04:13

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Kitchen Revovations Central Coast
Time 2020/02/10 at 00:10

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from ti le bong da duc
Time 2020/02/10 at 00:29

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from เครนโรงงาน
Time 2020/02/14 at 07:37

… [Trackback]

[…] Here you can find 71539 more Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from https://tonewjersey.com/
Time 2020/02/15 at 14:10

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from https://www.melbournefreightforwarder.com.au
Time 2020/02/17 at 00:12

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from w88 sport
Time 2020/02/17 at 00:48

… [Trackback]

[…] Here you can find 87908 more Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from www.digitalmarketingforbusinessbook.com
Time 2020/02/21 at 00:39

… [Trackback]

[…] Here you can find 44845 more Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from https://info4serwis.pl/forum/
Time 2020/02/25 at 16:09

… [Trackback]

[…] There you will find 45396 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from best-123movies.com
Time 2020/02/27 at 16:59

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from situs judi online
Time 2020/02/28 at 00:21

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from Medicine
Time 2020/03/03 at 21:10

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from download 918kiss
Time 2020/03/09 at 11:22

… [Trackback]

[…] There you can find 92506 additional Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from online will registration
Time 2020/03/09 at 12:25

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from 警報騙局警報騙騙局警報騙局警報騙局警報警報騙局警報騙報騙局警報警報騙局警報騙
Time 2020/03/10 at 11:51

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from link vao 12 bet
Time 2020/03/11 at 00:16

… [Trackback]

[…] There you can find 55743 more Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]

Trackback from https://bizuteriada.com.pl/forum/zdrowie-medycyna-leki-terapie-specjalisci-f30/aleksanderolsztynski-pl-opinie-t1448.html#p8666
Time 2020/03/12 at 11:17

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/problem-neni-armadni-technika-v-plamenech-ale-ve-valce/ […]